DINL roept formateur Zalm op te sturen op holistische benadering digitalisering

Op 10 juli jl. is namens Stichting DINL een brief verzonden aan formateur Zalm met daarin de oproep om een gedegen visie op digitalisering te formuleren in het Regeerakkoord. De gehele brief is hieronder te lezen.

Geachte heer Zalm,

Nu VVD, CDA, D66 en CU onderhandelen over een nieuwe regering, wil de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) aandacht vragen voor de belangen van de digitale infrastructuur in Nederland.

Zoals bekend hebben ‘digitale’ ontwikkelingen een enorme impact op alle facetten van de Nederlandse economie en maatschappij. Hierover hebben andere organisaties, zoals VNO-NCW en Nederland ICT al veel gezegd. DINL ondersteunt hun roep om de samenwerking tussen publieke en private domeinen te intensiveren, en het advies om een ministerieel topteam rond ICT te vormen.

Om alle digitale ontwikkelingen te kunnen ondersteunen en een voorloperrol in de wereld te kunnen spelen, zijn goede digitale infrastructuren noodzakelijk. De Nederlandse uitgangspositie is goed maar die voorsprong is slechts blijvend bij een actief beleid. DINL vraagt een nieuw kabinet daarom proactief en assertief de juiste randvoorwaarden te scheppen en de ontwikkeling van digitale infrastructuren in Nederland actief te stimuleren.

Nederland heeft een leidende positie als digitale mainport naar Europa[1],[2]. Het nieuwe kabinet moet hier blijvend op inzetten in samenwerking met het bedrijfsleven en andere stakeholders. Dit is belangrijk voor de economische toekomst van Nederland. Minder gewenste neveneffecten willen we bestrijden dan wel beheersbaar maken.

Kortom, Nederland moet zich voorbereiden op een digitale toekomst en zorgen voor de juiste randvoorwaarden om de bijbehorende digitale innovatie en economische groei zoveel als mogelijk in Nederland te laten plaatsvinden. Daartoe roept DINL een nieuw te vormen Kabinet op om rekenschap te geven aan deze punten:

  • DINL verzoekt een nieuw kabinet om een holistische aanpak te formuleren voor digitalisering, met interdepartementaal beleid, ook op het gebied van digitale infrastructuren. Digitalisering is namelijk verweven in alle domeinen, denk aan zorg, onderwijs en wetenschap, energie, mobiliteit en smart cities.
  • DINL vraagt een nieuw kabinet om ondersteunend beleid voor het promoten van Nederland als ‘Digital Gateway naar Europa’. De Nederlandse digitale infrastructuur, mede samengesteld uit datacenters, hosting providers, carriers en Internet exchanges is immers de digitale mainport.
  • DINL vraagt een nieuw kabinet om de gezamenlijke bestrijding van cybercrime en –abuse en het beschermen van cyberbelangen te stimuleren. Hiertoe zorgt het kabinet voor een centrale, brede en faciliterende rol voor het Nationaal Cyber Security Center en zorgt men er tevens voor dat het MKB wordt aangehaakt. Daarbij moet haast gemaakt worden met informatiedeling met een nationaal bereik. De Nationale Cyber Security Strategie wordt herzien naar een versie III, en Nederland kan zich als zodanig internationaal blijven positioneren als een ‘safe place to do business’.
  • DINL vraagt een nieuw kabinet een klimaat te scheppen voor digitale innovatie in verschillende domeinen (o.a. zorg, onderwijs en onderzoek, energie en mobiliteit). En om met de regio’s de ontwikkeling van proeftuinen voor het opzetten en doorgroeien van start-ups te coördineren; waar speciale aandacht moet zijn voor het wegnemen van belemmerende en knellende regelgeving die niet goed aansluit op de digitale wereld
  • DINL vraagt een nieuw kabinet om digitale vaardigheden op te nemen in de curricula van het onderwijs, van primair tot hoger, aansluitend bij de behoefte aan toekomstige werknemers met digitale vaardigheden. Programmeren wordt onderdeel van het curriculum vanaf het basisonderwijs, en in MBO, hoger en universitair onderwijs worden richtingen opgezet die aansluiten bij de benodigde skills in de digitale sector. Voor gerelateerd technisch onderzoek aan universiteiten wordt budget vrijgemaakt en ook PhD’s krijgen onderwijs in programmeren. Daarnaast moeten onderwijsinstellingen in staat worden gesteld om hun curricula sneller aan te kunnen passen op het tempo van veranderingen in de samenleving.
  • DINL vraagt een nieuw kabinet de Nationale Cybersecurity Strategie te updaten, een Nederlandse agenda te bepalen en een voorbeeldfunctie te vervullen richting het buitenland om de toegankelijkheid van een vrij, open en veilig internet voor eenieder te borgen. Digitale, online ontwikkelingen kennen een geheel eigen, autonome dynamiek die geen rekening houdt met traditionele landsgrenzen en jurisdicties.

Met actief beleid, gericht op een vrij, open, neutraal en veilig internet, wordt het vertrouwen bestendigd en worden digitale bedrijvigheid en innovatie in Nederland gestimuleerd. Als de randvoorwaarden goed zijn, kan Nederland optimaal profiteren van de kansen die de digitalisering in alle domeinen biedt, zowel economisch als in termen van maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om een naar buiten toe gerichte, open, betrokken en stimulerende rol van de politiek. Een nieuw kabinet zal met een ambitieus regeerakkoord moeten komen als het gaat om het belang van het alle departementen overschrijdende thema digitaal. Laten we er allen naar streven om de toppositie van Nederland op de ranglijst van de digitale economieën niet alleen te behouden, maar vooral uit te bouwen voor de komende generaties.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan zijn we ten alle tijden bereid tot het geven van toelichting.

Ik dank u bij voorbaat voor het in overweging nemen van dit schrijven, en u een vruchtbare informatieronde toewensend,

Met vriendelijke groet,

Michiel Steltman,

Directeur Stichting Digitale Infrastructuur Nederland


[1] https://dinl.nl/wp-content/uploads/2016/11/17112016-Dutch-Digital-Infrastructure-Report-2016.pdf

[2] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-45.html

Zoeken
Related
nieuws
Mei-inzet
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
Website-inzet-april
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...
nieuws
DINL oktober
Met DINL Update doe ik verslag van mijn recente activiteiten en ander nieuws. Daarmee blijf je als achterban op de...