Over DINL

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) is een coalitie van organisaties die zich samen inzetten voor een sterke digitale infrastructuur als basis van de Nederlandse digitale economie. DINL is de spreekbuis van duizenden bedrijven die de faciliteiten en online basisdiensten leveren voor onderwijs, wetenschap, consumenten en het brede bedrijfsleven. Het gaat hierbij om colocatie van IT, hosting- en clouddiensten, connectiviteit en interconnects, domeinen, open source kernsystemen van het internet en andere diensten die kunnen worden aangemerkt als digitale infrastructuur.
DINL maakt overheden, bedrijven en burgers wegwijs in de digitale economie en laat zien wat de kansen zijn om de positie van Nederland als internationale digitale koploper te versterken.

Dat doet DINL via vier thema’s:

DINL baseert haar standpunten op de kernwaarden van het internet: open, vrij, veilig, neutraal, divers en veelsoortig. DINL spant zich in om ongewenste effecten van de digitale economie op moderne manieren op te lossen, met co-regulering en publieke-private samenwerking, met een uitgestoken hand, vanuit een breed gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid en vanuit de overtuiging dat noch overheid noch bedrijven ongewenste neveneffecten van digitalisering en digitale economische activiteit alleen op kunnen lossen.

DINL heeft een bestuur dat wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de respectievelijke besturen van de aangesloten deelnemers. De standpunten, thema’s en beleidsprioriteiten van DINL worden vastgesteld aan een brede coalitietafel die vier keer per jaar bijeen komt. De algemeen directeur van DINL is verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de coalitie vastgestelde en door bestuur bekrachtigde koers.

Deelnemen aan DINL

Deelname aan DINL is mogelijk voor elke organisatie die zich wil inzetten voor de belangen van de sector en zich kan vinden in onze kernwaarden. Het werk van DINL wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers, coalitiepartners en sponsors van DINL. Deelnemers van DINL nemen middels een gemandateerd vertegenwoordiger deel aan het bestuur van DINL. Zij nemen ook deel aan de coalitietafel, waar thema’s en dossiers worden geprioriteerd. Organisaties die geen bestuursrol wensen maar wel willen meepraten aan de coalitietafel, worden coalitiepartner. Tot slot is het mogelijk als Friend of DINL de missie van DINL te steunen met een financiële bijdrage.